ชื่อ - นามสกุล :นายฉลอง สร้อยสีหา
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :งานอาคารสถานที่
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :