ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปุณฑริกา เปานาเรียง
ตำแหน่ง :ครู คศ.๑
หน้าที่หลัก :งานโภชนาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :