ชื่อ - นามสกุล :นายภาคภูมิ โม่งประณีต
ตำแหน่ง :ครู คศ. ๑
หน้าที่หลัก :งานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนาการกีฬา
หน้าที่ในกลุ่ม :