ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสมหญิง อินทรกำแหง
ตำแหน่ง :ครู คศ.๑
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนาการกีฬา
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสถิติข้อมูลและทะเบียนนักกีฬา