ชื่อ - นามสกุล :นายมานพ โพธิ์พันธุ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนาการกีฬา
หน้าที่ในกลุ่ม :