ชื่อ - นามสกุล :นายศุภกิจ จันทร์ตรี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ