[ yadayada ]
ชื่อ-นามสกุล : 
yada beeno
ชื่อเล่น : 
noo
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
20/4/2523
อายุ : 
34
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
Kgai2882@Gmail.com  
ที่อยู่ : 
2 ต.บางพูด
อำเภอ : 
ปากเกร็ด
จังหวัด : 
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 
111120
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
พนักงานโรงงาน
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น